Inspraak

Om de kwaliteit van de opleiding zo goed mogelijk te waarborgen, werken docenten, het bestuur en studenten nauw samen in diverse commissies en overlegorganen. Op deze pagina vind je hier meer informatie over. Een overzicht vind je in het inspraak- en organisatieschema van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Jij kunt invloed hebben op je onderwijs! Op verschillende niveaus binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) zijn studenten betrokken bij beslissingen over onderwijs en onderzoek. Deze studenten hebben inspraak op het beleid dat gevoerd wordt aan deze faculteit. Zij denken mee, hebben een kritische blik en nemen eigen initiatieven. Op deze manier proberen zij de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten te verhogen.

Op de faculteit zijn verschillende inspraakorganen actief. In al deze organen zitten zowel docenten als studenten. De Opleidingsadviescommissie (OAC) vormt de schakel tussen de opleiding en de student. Wanneer je tegen problemen aanloopt binnen de opleiding kan je met hen contact opnemen. Naast de OAC zijn er een aantal andere organen, te weten: het Managementteam (MT, het bestuurlijk orgaan van de opleiding), het Faculteitsbestuur (FB, het bestuur van de faculteit) en de Faculteitsraad (FR, deze raad adviseert en controleert het FB).