Promotie dhr. drs. L.A. van Gulik

Titel: Moongazers & Trailblazers. Creative Dynamics in Low Country Wicca
Promotores: prof. dr. M.H.F. van Uden, prof. dr. W.E.A. van Beek

De rol en betekenis van religie zijn veranderd. In plaats van het willen begrijpen van het eigen leven als onderdeel in de grote orde der dingen zoals in het verleden vaak gebeurde, zetten veel hedendaagse gelovigen hun mythen en symbolen in als methoden van zelfexpressie en identiteitsontwikkeling. Daartoe genereren aanhangers van nieuwe religieuze bewegingen continu nieuwe vormen van geloof. Dat doen ze door rituele improvisatie, het trainen van hun voorstellingsvermogen en het op zoek gaan naar directe ervaringen van het bovenaardse. Er is, met andere woorden, iets inherent creatiefs aan de hedendaagse spiritualiteit en haar bijbehorende gedragingen.

Met de postmoderne neo-Paganistische Wicca-beweging als uitgewerkte casus laat Léon A. van Gulik aan de hand van observaties, interviews en bronnenonderzoek zien hoe dat kan werken. Creativiteit, het centrale concept in de studie, wordt uitgelegd als een proces met deels bedoelde en deels onbedoelde uitkomsten, dat gevoed wordt door drie paar conflicterende motieven.
Op cultureel niveau bestaat er een constante strijd tussen het willen reconstrueren van traditionele religieuze vormen en het ontwikkelen van nieuwe praktijken. Op individueel niveau speelt het probleem of religie nu bijdraagt aan het leren kennen van wie men ten diepste is of dat het juist helpt om boven zichzelf uit te stijgen. Het sociaal niveau, tenslotte, wordt gekenmerkt door de onverenigbaarheid van wederzijdse erkenning en acceptatie aan de ene kant en het streven naar uniciteit aan de andere.
Wiccans gaan op twee manieren om met deze onoplosbaarheden: ten eerste leggen ze de nadruk op de esthetiek van de handeling – hoe het voelt om religie te bedrijven – in plaats van op de betekenis. Ten tweede, daarop aansluitend, omarmen ze de onzekerheid die gepaard gaat met hun religiebeoefening; in plaats van hun rituelen helemaal vast te leggen, laten ze delen open voor improvisatie en nodigen ze het toeval als het ware uit hun religieuze ontwikkeling mede te sturen.

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar: leonpromoveert@gmail.com
Noem even dat je van Djembé bent.

Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)

Geplaatst in Uncategorized.